Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

littleproblem
21:56
2178 3336 500
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaczoo czoo

June 18 2017

23:48
6315 2038
Reposted fromamatore amatore vialegilimencja legilimencja
littleproblem
23:48
2530 b629
Reposted frompeper peper vialegilimencja legilimencja
littleproblem
23:47
5145 b82b 500
Reposted fromoll oll vialegilimencja legilimencja
littleproblem
23:47
littleproblem
23:46
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viafullmoon fullmoon

June 09 2017

littleproblem
12:24
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko - "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viabylejaka bylejaka
littleproblem
12:24
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viabylejaka bylejaka
12:23
6166 81d8 500

subterranean-bullshit:

Sunflowers look good in my window.

Reposted frommelanchujnia melanchujnia
littleproblem
12:23
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
littleproblem
12:22
9043 1c71 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaczoo czoo
littleproblem
12:22
1132 8ad6
littleproblem
12:22
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
12:21
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaczoo czoo
12:20
8622 73ad 500
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacats cats
littleproblem
12:17
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.

June 03 2017

littleproblem
20:01
8773 754a 500
fb.com
Reposted frompierdolony pierdolony viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
littleproblem
20:00
Reposted fromtowo85 towo85 viacats cats
littleproblem
19:48
Reposted fromjasminum jasminum viabylejaka bylejaka

June 01 2017

littleproblem
17:04
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl